Göktürkçe Sözlük, Göktürkçe Sözcükler, Orhun Yazıtları Sözlüğü

Göktürkçe Sözlük, Göktürkçe Sözcükler, Orhun Yazıtları Sözlüğü

Göktürkçe Sözlük, Göktürkçe Sözcükler, Orhun Yazıtları Sözlüğü

TDH-Göktürk Yazıtları Sözcük Çözümlemeleri Sözlüğü

wdt_ID Latince Yazılışı Türkiye Türkçesi AÇIKLAMALAR
1 TeŊRİ: TeG: TeŊRİDE: BOLMuŞ: TÜRK: BİLGE: KaGaN: BÖDKE: OLuRTıM: SaBıMıN: TÜKeTİ: eŞİD: ULaYU: İN: YeGÜNüM: OGLaNıM: BİRiKİ: OGuŞuM: BODuNuM: BİRiYE: ŞaDPIT: BeGLeR: YIRıYA: TaRKaT: BUYRUK: BeGLeR: OTuZ: TaTaR: TOKUZ: OGuZ: BeGLeRİ: BODuNI: BU: SaBıMıN: eDGÜTİ: iŞİD: KaTıGDI: TIŊLA: İLGeRÜ: KÜN: Tanrı dek Tanrıdan olmuş Türk Bilge kağan. Bödge [Kağan] oturdum. savımı tüketene [dek] işit. Ulayu inyeğenim, oğlum, beriki soyum, boylarım, beride Şadpıt beğleri, yırıda Tarkat Buyruk beğleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beğleri, boyları bu savımı iyice işit, katıca dinle. İleri gün SATIR: 58 > YÜZ: K1 > YAZIT: Bilge Kağan Yazıtı
2 TeŊRİ: TeG: TeŊRİDE: BOLMuŞ: TÜRK: BİLGE: KaGaN: BU: ÖDKE: OLuRTıM: SaBıMıN: TÜKeTİ: eŞİDGiL: ULaYU: İN: YeGÜNüM: OGLaNıM: BİRiKİ: OGuŞuM: BODuNuM: BİRiYE: ŞaDPIT: BeGLeR: YIRıYA: TaRKaT: BUYRUK: BeGLeR: OTuZ: TaTaR: Tanrı dek Tanrıdan olmuş Türk Bilge Kağan bu ödde oturdum. savımıtükete[ne dek] işit[in]. Ulayu kardeş yeğenim, oğlum beriki oğuşum, boylarım, beride Şadpıt beğleri, yırıda Tarkat buyruk beğleri, Otuz Tatar, SATIR: 83 > YÜZ: G1 > YAZIT: Kültigin Yazıtı
3 TeŊRİ: TeG: TeŊRİ: YaRaTMıŞ: TÜRK: BİLGE: KaGaN: SaBıM: KaŊıM: TÜRK: BİLGE: ----NDA: aL----TI: SİR: TOKuZ: OGuZ: iYİ: eDiZ: KeReKÜLüG: BeGLeRİ: BODuNI: ----: TÜRK: TeŊRİ----: Tanrı dek Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan[ı]; Savım: kangım Türk Bilge ----nda al----tı sir, Dokuz Oğuz, yeğ Ediz Kerekü'lü beğleri, boyları, ---- Türk Tanrı[sı]---- SATIR: 1 > YÜZ: D1 > YAZIT: Bilge Kağan Yazıtı
4 TeŊRİ: TeG: TeŊRİ: YaRaTMıŞ: TÜRK: BİLGE: KaGaN: SaBıM: KaŊıM: TÜRK: BİLGE: KaGaN: OLuRTuKINDA: TÜRK: aMTI: BeGLeR: KİSRE: TaRDUŞ: BeGLeR: KÖL: ÇOR: BaŞLaYU: ULaYU: ŞaDPIT: BeGLeR: ÖŊRE: TÖLiS: BeGLeR: aPA: TaRKaN: Tanrı dek Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan[ı], savım kangım Türk Bilge Kağan oturduğunda Türk'ün şimdi[ki] beğleri[nden] kisre, Tarduş beğleri, Köl Çor başta olarak, Şadpıt beğleri, önde Tölis beğleri, Apa Tarkan SATIR: 55 > YÜZ: G13 > YAZIT: Bilge Kağan Yazıtı
5 TeMiRKaPıGKA: TeGİ: KONDuRMıŞ: iKİN: aRA: İDİ: OKSuZ: KÖK: TÜRK: aNÇA: OLuRUR: eRMiŞ: BİLGE: KaGaN: eRMiŞ: aLP: KaGaN: eRMiŞ: BUYRUKI: YiME: BİLGE: eRMiŞ: eRiNÇ: aLP: eRMiŞ: eRiNÇ: BeGLeRİ: YiME: BODuNI: YiME: TÜZ: eRMiŞ: aNI: ÜÇÜN: İLiG: aNÇA: TUTMıŞ: eRiNÇ: İLiG: TUTıP: TÖRÜG: İTMiŞ: ÖZİ: aNÇA: KeRGeK: BOLMıŞ: Demirkapı'ya değin kondurmuş. İkisi arasında idi uksuz Gök Türk ancaoturur imiş. Bilge kağan imiş. Alp kağan imiş. Buyruğu yime bilge imiş erinç, alp imiş erinç, beğleri yimeboyları yime düz imiş. Onu[n] için ili anca tutmuş erinç. İli tutup töre [düzen] etmiş. Özü anca Kergek olmuş. SATIR: 4 > YÜZ: D4 > YAZIT: Bilge Kağan Yazıtı
6 TeMiR: KaPıGKA: TeGİ: İRTiMiZ: aNDA: YaNDURTuMuZ: İNeL: KaPıGKA: ----UP: TaGKA: TeZİK: TOKuRSIN.: Temir Kapı'ya değin erdik. anda Yan durduk. İnel Kapı'ya, ---- dağa tezik ---- Dokunsun SATIR: 197 > YÜZ: 2G1 > YAZIT: Tonyukuk Yazıtı
7 TeKDÜKİN: TÜRK: BeGLeR: KOP: BİLİRSİZ: OL: SÜG: aNDA: YOK: KıŞDıMıZ: aNDA: KİSRE: YeR: BaYıRKU: ULuG: İRKiN: YaGI: BOLDI: aNI: YaYNıP: TÜRGİ: YaRGUN: KÖLTE: BOZDuMuZ: ULuG: İRKiN: aZKIYNA: eRiN: TeZiP: BaRDI: KÖLTİGiN: aLTI: OTuZ: değdik Türk beğleri, hep bilirsiniz. O sü'yü anda yok kışdık andan kisreYer Bayırku'lu Ulu İrkin yağı oldu. Onu yayınıp Türgi Yargün gölünde bozduk. Ulu İrkin azıcık erle tezip vardı. Kültiğin altı otuz SATIR: 129 > YÜZ: D34 > YAZIT: Kültigin Yazıtı
8 TÖRTYiGiRMİ: YaŞIMKA: TaRDUŞ: BODuN: ÜZE: ŞaD: OLuRTıM: eÇİM: KaGaN: BİRLE: İLGeRÜ: YaŞıL: ÖGüZ: ŞaNTUŊ: YaZIKA: TeGİ: SÜLeDiMiZ: KURıGaRU: TeMiR: KaPıGKA: TeGİ: SÜLeDiMiZ: KöGMeN: aŞA: KIRKıZ: YİRİŊE: TeGİ: SÜLeDiMiZ: KaMaGI: BİŞOTuZ: SÜLeDiMiZ: ÜÇYiGiRMİ: SÜŊüŞDüMiZ: İLLiGiG: İLSiReTDiMiZ: KaGaNLıGıG: KaGaNSıRaTDıMıZ: TİZLiGiG: Dört yirmi yaşımda Tarduş boyları üzerine şad oturdum. Eçüm kağan ile ileri Yeşil Ögüz Şantung ovasına değin süledik. Geride Demir Kapı'ya değin süledik. Kögmeni aşıp Kırgız yerine değin süledik. Kamağı Beş otuz [defa] süledik. Üç yirmi [defa] süngüşdük. İlliyi ilsirettik , Kağanlıyı kağansırattık. Dizliyi SATIR: 15 > YÜZ: D15 > YAZIT: Bilge Kağan Yazıtı
9 TÖRT: BOLıŊ: KOP: YaGI: eRMiŞ: SÜ: SÜLiPeN: TÖRT: BOLuŊDaKI: BODuNıG: POK: aLMıŞ: KOP: BaZ: KILMıŞ: BaŞLıGıG: YÜKüNDüRMiŞ: TİZLiGiG: SÖKÜRMiŞ: İLGeRÜ: KaDıRKaN: YİŞKA: TeGİ: KİRÜ: TeMiRKaPıGKA: TeGİ: KONDuRMıŞ: iKİN: aRA----: Dört bolung hep yağı imiş, sü süleyipdört bolungdakı boyları hep almış, hep baz kılmış. Başlıyı yükündürmüş, dizliyi çöktürmüş. İleriKadırkan Yış'a değin, geride Demirkapı'ya değin kondurmuş. İkisi arasına---- SATIR: 97 > YÜZ: D2 > YAZIT: Kültigin Yazıtı
10 TÜRÜKüME: BODuNuMA: YiGiN: aNÇA: KaZGaNU: BİRTiM: BUNÇA: KaZGaNıP: KaNGıM: KaGaN: IT: YIL: ONuNÇ: aY: aLTI: OTuZKA: UÇA: BaRDI: LaGZIN: YIL: BiŞİNÇ: aY: YİTİ: OTuZKA: YUG: eRTÜRTüM: BUKaG: TUTUK: ----: Türk'üme, boylarıma yeğini ancakazanı verdim. Bunca kazanıp kangım kağan it yılının onuncu ayının altı otuzda uça vardı. Lağzınyılının beşinci ayının yedi otuzunda yuğ erdirdim. Bukağ tutuk ---- SATIR: 52 > YÜZ: G10 > YAZIT: Bilge Kağan Yazıtı
Latince Yazılışı Türkiye Türkçesi AÇIKLAMALAR

ŞU SÖZLÜKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

1-TDH SÖZLÜĞÜ  2-TÜRKÇE ÇOCUK ADLARI SÖZLÜĞÜ  3-ARAPÇA-FARSÇA ADLAR 4-GÖKTÜRKÇE SÖZLÜK 5-BİLİM DALLARI SÖZLÜĞÜ  6-HUKUK TERİMLERİ  7-TIP TERİMLERİ 8-TÜRK TARİHİ VE SÖYLENCELERİ 9-OSMANLICA-TÜRKÇE SÖZLÜK 10-ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ 11- EDEBİYAT TERİMLERİ 12-Divan-ı Lügat’it Türk Sözlüğü 13- YAZIM KILAVUZU 14-KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜ 15-ARGO SÖZLÜĞÜ 16-Kutadgu Bilig Çevirisi 17-Divan-ı Hikmet Çevirisi * Arama sonuçlarında; tam sözcük, …ile başlayan sözcük, … ile biten sözcük ya da içeren sözcüklerin hepsi size sunulur.

Göktürkçe, Göktürkçe Sözlük, Göktürkçe çevirici, Göktürkçe Kelimeler, Göktürkçe Türk Nasıl Yazılır, Türkçe, Türkçe sözlük, Türkçe kelimeler, Türkçe sözcükler, göktürkçe çeviri yap, tengri göktürkçe yazılışı, göktürkçe seni seviyorum, göktürkçe yazıcı, göktürkçe oğuz nasıl yazılır, göktürkçe klavye, ftnh yazısı, göktürkçe isim yazma, adımın göktürkçe yazılışı, göktürkçe yazıcı, göktürkçe türk kelimesinin yazılışı, göktürkçe klavye, klavyeden göktürkçe yazmak, gokturkce, göktürkçe türk yazısı kopyala yapıştır, göktürkçe türk yazmak, göktürkçe font, göktürkçe whatsapp durumu, göktürkçe harfler kopyala, göktürkçe klavye iphone, göktürkçe türk kelimesinin yazılışı, adımın göktürkçe yazılışı, 

Göktürkçe sözlük, Göktürkçe sözcükler, Göktürkçe sözlük indir, türkçe Göktürkçe çevir, Göktürkçe sözlük pdf, türkçe Göktürkçe çevirici, Göktürkçe yazıcı, Göktürkçe alfabe, Göktürkçe klavye, Göktürkçe gece ne demek, Göktürkçe sevgili ne demek, Göktürkçe türkçe sözlük, Göktürkçe aşk ne demek, Göktürkçe güzel sözler, Göktürkçe aşk sözleri, Göktürkçe ceviri, Göktürkçe anne ne demek, Göktürkçe anlamlı kelimeler, Göktürkçe doğum günün kutlu olsun nasıl yazılır, Göktürkçe doğum günü mesajları, Göktürkçe aşk sözleri, Göktürkçe özlü sözler, Göktürkçe cümleler, Göktürkçe sevgili ne demek, Göktürkçe sözlük çeviri